Behoorlijk bestuur

REDEPT Cresa is een kleine organisatie met twee aandeelhouders. Besluitvormingsprocessen en -structuren binnen de organisatie zijn vastgelegd. Verantwoordelijkheden zijn verdeeld, het management draagt echter gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beleid en de genomen beslissingen. MVO-principes worden door het management in acht genomen bij het nemen en implementeren van beslissingen.

Mensenrechten

REDEPT Cresa heeft respect voor haar medemens. Bij alle beslissingen zal REDEPT Cresa afwijzend staan tegenover schending van burgerrechten, zoals bijvoorbeeld het schenden van het recht op gelijke behandeling. In haar samenwerking met derden, alsook bij het aannemen of vergeven van opdrachten, zal REDEPT Cresa alleen zaken doen met partijen die zicht niet schuldig maken aan het schenden van burgerrechten, economische, sociale en culturele rechten.

Arbeidsomstandigheden

REDEPT Cresa zal goede arbeidsomstandigheden bevorderen voor zowel de eigen organisatie, alsook bevorderen dat organisaties die in opdracht van REDEPT Cresa werken (onderaannemers) of waaraan activiteiten zijn uitbesteed de juiste omstandigheden voor hun werknemers creëren om hun arbeidswerkzaamheden te verrichten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan:

 • Het bieden van goede arbeidsomstandigheden en zorgen voor sociale zekerheid.
 • Gezondheid en veiligheid op het werk, waaronder het verschaffen van een geschikte werkplek.
 • Mensen de gelegenheid bieden tot persoonlijke ontwikkeling en opleiding op het werk.

Milieu

REDEPT Cresa is zich bewust van de impact die haar handelen heeft op het milieu. REDEPT Cresa spant zich in om de negatieve impact op het milieu te verkleinen door middel van een integrale aanpak. REDEPT Cresa vertaalt dit onder andere in:

 • Duurzaam inkopen waar mogelijk.
 • Voorkomen van vervuiling.
 • Bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer.
 • In het advies aan klanten het duurzaamheidsaspect nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

Eerlijk zaken doen

Eerlijk zaken doen is één van de grondbeginselen van REDEPT Cresa. Het gaat hier om bedrijfsethiek, integriteit, transparantie, eerlijkheid, verantwoording en respect voor de wet. REDEPT Cresa heeft dit vertaald in de volgende uitgangspunten:

 • Het belang van de klant staat altijd op nummer één.
 • Conflicterende belangen worden actief voorkomen. REDEPT Cresa zal nooit voor aanbieders van vastgoed opdrachten aannemen ter voorkoming van belangenverstrengeling.
 • Het advies van REDEPT Cresa is altijd onafhankelijk, onderbouwd en onpartijdig.
 • REDEPT Cresa werkt op basis van procedures die transparant en toetsbaar zijn.
 • Op geen enkele wijze zal worden meegewerkt aan corruptie, omkoping van overheidsfunctionarissen, witwaspraktijken en dergelijke. Evenmin zal REDEPT Cresa samenwerken of werken in opdracht van partijen die zich hieraan schuldig maken.
 • REDEPT Cresa levert een actieve bijdrage in het debat over integriteit in de vastgoedbranche.
 • REDEPT Cresa zal eerlijke concurrentie bevorderen en bij aanbesteding en inkoop voor eigen organisatie of namens haar klanten beslissingen nemen op basis van objectieve criteria.
 • MVO wordt binnen de invloedssfeer van REDEPT Cresa bevorderd.

Cliëntenaangelegenheden

REDEPT Cresa zal verantwoord omgaan met haar klanten en hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • REDEPT Cresa zal vertrouwelijk omgaan met informatie die zij van klanten heeft ontvangen in het kader van de door REDEPT Cresa uit te voeren opdracht.
 • REDEPT Cresa zal haar cliënten nooit een verkeerde voorstelling van zaken geven.
 • REDEPT Cresa doet aan eerlijke marketing en verschaft feitelijke en ongekleurde informatie.
 • REDEPT Cresa hanteert bij haar dienstverlening eerlijke contracten die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen.
 • REDEPT Cresa stelt zich toegankelijk op bij het oplossen van klachten en disputen.

Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

REDEPT Cresa besteedt veel aandacht aan haar rol in de maatschappelijke omgeving en de ontwikkeling van het vakgebied. REDEPT Cresa bewerkstelligt dit onder andere door:

 • Het publiceren van relevante artikelen in vaktijdschriften.
 • Het houden van presentaties.
 • Het delen van kennis.
 • Het bevorderen van vaardigheden-ontwikkeling.
 • Deelname in kenniskringen.
 • Participeren in en opzetten van netwerken.
 • Bekleden van bestuursfuncties.
 • Bijdrage leveren aan onderwijsprogramma’s als gastdocent.
 • Bieden van stage mogelijkheden.
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten