Download

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Redept (de opdrachtnemer), zich jegens Opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van (de organisatie van) Opdrachtgever werkzaamheden te (doen) verrichten. De Opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1.2 Adviesopdracht: de Opdracht tot het, ten behoeve van Opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen op het gebied van vastgoed, alsmede het uitvoering geven aan deze adviezen waaronder het bemiddelen in en/of tot stand brengen van overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van Redept een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een Adviesopdracht.

1.4 Redept: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REDEPT B.V. te Den Haag.

1.5 REDEPT B.V.: de rechtspersoon die de Adviesopdracht als bedoeld in 1.2 als Opdrachtnemer heeft aanvaard of een aan een mogelijke Adviesopdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1.6 Opdrachtnemer: Redept, die als Partij een overeenkomst met Opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een Adviesopdracht als bedoeld in 1.2.

1.7 Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Redept belast is met de uitvoering van de Adviesopdracht.

1.8 Partijen: Opdrachtgever en Redept.

Bovenstaande definities kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt.

2. Algemeen

2.1 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Redept.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor of namens  Redept werkzaam zijn.

2.3 Alle handelingen die in het kader van een Adviesopdracht door Opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens Redept te zijn.

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van Redept en op alle overeenkomsten tot Adviesopdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Redept en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3.2 De gedragscode (Rules of Conduct) van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de uit de gedragscode voor Redept voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. De gedragscode is te raadplegen op de website www.rics.org/rulesofconduct.

3.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.5 Redept is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Adviesopdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

4. Uitgangspunten

4.1 Redept staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de Adviesopdracht en Opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de Adviesopdracht andere belangen dan die van Opdrachtgever zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe Opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed Opdrachtgever gedraagt.

4.2 De Opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met Redept over de criteria die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.

4.3 De Opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.

4.4 De Opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de Adviesopdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

4.5 De Opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het tijdig betalen van de facturen.

5. Totstandkoming Adviesopdracht

5.1 Een door Redept uitgebrachte offerte is gelding tot 30 dagen na offertedatum of tot het moment dat de offerte door Redept wordt ingetrokken, tenzij anders expliciet is overeengekomen.

5.2 Redept kan niet aan een offerte worden gehouden, indien deze een kennelijke verschrijving of misvatting bevat, hetgeen door Opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar was of had moeten zijn.

5.3 De Adviesopdracht komt tot stand op het moment dat de door Partijen ondertekende Adviesopdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door Redept zijn ontvangen.

5.4 De Adviesopdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen Opdrachtgever en Redept die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de Adviesopdracht bevat:

 • een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de Adviesopdracht;
 • het beoogde doel van de Adviesopdracht;
 • de keuze van de door Redept in te zetten Opdrachtuitvoerders en door Opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een contactpersonen;
 • de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de Adviesopdracht informatie dient te worden verschaft;
 • een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de Adviesopdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
 • (een indicatie van) de te maken externe kosten/verschotten;
 • de bepaling van de persoon of personen aan wie Redept adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de Adviesopdracht;
 • een kostenraming;
 • de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering;
 • de handelswijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;
 • de nabespreking en evaluatie van de Adviesopdracht;
 • de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg.

5.5 Redept onthoudt zich van het aanvaarden van een Adviesopdracht indien dit betrekking heeft op één specifieke onroerende zaak ter zake waarvan Redept reeds een Adviesopdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit ter uitvoering van een Adviesopdracht voort dat Redept aan de Opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot een specifieke onroerende zaak ten aanzien waarvan Redept tegelijkertijd uit hoofde van een andere Opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de Opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Redept met beide opdrachtgevers. Redept opent dit overleg in ieder geval zodra Redept een potentieel belangenconflict identificeert, doch niet later dan bij aanvang van onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de Adviesopdrachten, tenzij beide betrokken partijen nadrukkelijk anders besluiten.

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Redept aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Adviesopdracht, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan Redept worden verstrekt.

6.2 Indien de voor de uitvoering van de Adviesopdracht benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Redept zijn verstrekt, heeft Redept het recht de uitvoering van de Adviesopdracht op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Opdrachtgever is gehouden Redept onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Adviesopdracht van belang kunnen zijn.

6.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Redept verstrekte gegevens en informatie.

6.5 Als Redept daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van Redept betrokken (zullen) zijn.

6.6 Als Redept daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever Redept kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor-)faciliteiten die overigens nodig zijn om op locatie een Adviesopdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

7. Geheimhouding

7.1 Redept neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de Adviesopdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van Opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op Redept een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, Redept zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, Opdrachtgever Redept van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. Redept dient alle in het kader van de Adviesopdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

7.2 De Opdrachtgever mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redept, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van Redept, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Adviesopdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Redept, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Redept onverminderd het bepaalde in 5.4.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Adviesopdracht.

8.3 Redept heeft het recht de door de uitvoering van een Adviesopdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in 7.1 ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Uitvoering van de opdracht

9.1 De Adviesopdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de normale eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens Redept.

9.2 De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij Redept en Opdrachtgever vóór het aanvaarden van de Adviesopdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen Partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is (resultaatverplichting). Indien de schriftelijke resultaatverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting van Redept. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van Redept niet wordt bereikt.

9.3 De Adviesopdracht houdt geen volmacht aan Redept in tot het sluiten van overeenkomsten namens Opdrachtgever. Aan Redept kan echter wel schriftelijk een volmacht worden verstrekt door Opdrachtgever. Redept is bij het uitvoeren van de volmacht niet aansprakelijk voor enig gevolg dat uit de overeenkomst voortvloeit.

9.4 Redept kan na mededeling aan Opdrachtgever één of meer Opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de Adviesopdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de Adviesopdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van Opdrachtuitvoerders kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met Redept plaatsvinden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Redept kan bij de uitvoering van de Adviesopdracht derden betrekken of inschakelen, tenzij dit door Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk is uitgesloten. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Adviesopdracht door Opdrachtgever (waaronder mede wordt verstaan notarissen, advocaten, technisch adviseurs en andere specialisten) geschiedt uitsluitend in onderling overleg en voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.6 Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Redept bij het uitvoeren van de Adviesopdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan van Redept voor wat betreft de inhoud van de Adviesopdracht behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken tussen Partijen zijn gemaakt. Opdrachtgever brengt buiten Redept om geen overeenkomst tot stand voor zover dit het onderwerp is van de Adviesopdracht en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien in strijd met dit artikel een overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever aan Redept alsnog het overeengekomen honorarium verschuldigd.

9.7 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de Adviesopdracht kunnen worden gewijzigd, indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Adviesopdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

9.8 Indien op verzoek van of door toedoen of laten van de Opdrachtgever of door omstandigheden die niet aan Redept zijn toe te rekenen reeds uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Adviesopdracht (deels) opnieuw door Redept moeten worden uitgevoerd om het beoogde doel van de Adviesopdracht te kunnen realiseren, dan is Redept gerechtigd om de extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.9 Indien tussentijdse wijziging in de Adviesopdracht of uitvoering van de Adviesopdracht noodzakelijk wordt door toedoen van Opdrachtgever, dient Redept de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende Adviesopdracht door Opdrachtgever te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is Redept gerechtigd de Adviesopdracht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Opdrachtgever is in dat geval wel het honorarium aan Redept verschuldigd voor dat deel van de Adviesopdracht dat reeds is uitgevoerd en de verschotten en declaraties van ingeschakelde derden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Redept een verzoek tot wijziging van de Adviesopdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

9.10 Indien de Adviesopdracht wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Redept gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Redept bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Adviesopdracht levert geen wanprestatie van Redept op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Adviesopdracht op te zeggen of te annuleren.

9.11 Indien bij de vastlegging van de Adviesopdracht een opsomming is gegeven van uit te voeren werkzaamheden of de op te leveren producten, die ondersteunend zijn aan het behalen van het beoogde doel van de Adviesopdracht, dan gelden deze als indicatief en niet als normatief of limitatief. Het realiseren van het beoogde doel zal hierin leidend zijn.

9.12 Indien de Adviesopdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Redept de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.13 Indien Redept betrokken is geweest bij de totstandkoming van een overeenkomst namens Opdrachtgever en er na de totstandkoming een geschil bestaat over de uitleg van de overeenkomst en Redept door de Opdrachtgever wordt verzocht bijstand te verlenen in een (juridische) procedure met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst, dan is Redept gerechtigd om de kosten die hiermee gemoeid zijn tegen het alsdan geldende uurtarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Duur en afsluiting van de Adviesopdracht

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de Adviesopdracht voor onbepaalde duur en eindigt deze van rechtswege zodra de Adviesopdracht is vervuld. Een Adviesopdracht wordt eveneens geacht te zijn vervuld indien op andere wijze het door Opdrachtgever beoogde resultaat is bereikt.

10.2 De duur van de Adviesopdracht kan behalve door de inspanning van Redept worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Redept verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Redept kan in een dergelijke situatie dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Adviesopdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

10.3 Indien in de Adviesopdracht een doorlooptijd is opgenomen en de uitvoering van de Adviesopdracht buiten toedoen van Redept een substantieel langere periode vergt om deze te volbrengen, heeft Redept recht op een aanvullende vergoeding in verhouding tot de extra tijd die hiermee is gemoeid.

10.4 In financiële zin is de Adviesopdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever dient Redept hierover binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging en ontbinding van de opdracht

11.1 Partijen kunnen de Adviesopdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de Adviesopdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere Partij te worden bekendgemaakt. Redept dan wel Opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende Partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen of voltooiing van de Adviesopdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Redept behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze door Redept in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

11.2 Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of Opdrachtgever overlijdt, heeft de andere Partij het recht de Adviesopdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

11.3 Redept is bevoegd de Adviesopdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Adviesopdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Adviesopdracht in redelijkheid niet van Redept kan worden gevergd. Opdrachtgever is in dat geval wel het honorarium aan Redept verschuldigd voor dat deel van de Adviesopdracht dat reeds is uitgevoerd en de verschotten en declaraties van ingeschakelde derden.

11.4 Indien de Adviesopdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Redept op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Redept de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Redept de aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Redept gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12. Overmacht

12.1 Redept is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Redept geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Redept niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Redept of van derden daaronder begrepen. Redept heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Adviesopdracht verhindert, intreedt nadat Redept zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Redept kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Adviesopdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide Partijen gerechtigd de Adviesopdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

12.4 Voor zoveel Redept ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Adviesopdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Redept gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Adviesopdracht.

13. Honorarium

13.1 Indien voor werkzaamheden vormen van honorariumberekening worden gehanteerd anders dan de aan de Adviesopdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten of een honorarium in een vast bedrag, dient daarvan in de Adviesopdracht een duidelijke omschrijving te worden opgenomen. Redept dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van Opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.

13.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de Adviesopdracht expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk worden berekend, tenzij hierover expliciete en schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Redept noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de Adviesopdracht anders is aangegeven.

13.3 Het honorarium van Redept, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden en/of volbrenging van een fase van de Adviesopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Redept hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Redept verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

13.4 Indien een Adviesopdracht betrekking heeft op het tot stand brengen van een overeenkomst, dan heeft Redept het recht om (de laatste termijn van) de honorering aan Opdrachtgever in rekening te brengen zodra de overeenkomst door beide partijen rechtsgeldig is ondertekend, danwel na volledige wilsovereenstemming en nadat een overeenkomst aan partijen ter ondertekening is voorgelegd. Indien een overeenkomst niet tot uitvoering komt, ontslaat dat Opdrachtgever niet van de verschuldigdheid van het honorarium aan Redept tenzij de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen (wanprestatie) van Redept.

13.5 Opdrachtgever is aan Redept honorarium verschuldigd indien tijdens de looptijd van de Adviesopdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de initiële omschrijving van de Adviesopdracht en kan worden gezien als substitutie van de initiële Adviesopdracht. Dit kan bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever besluit een onroerende zaak te kopen in plaats van huren (of andersom), de beoogde locatie te wijzigen of elke andere aanpassing aan de kaders van de Adviesopdracht.

13.6 Indien Opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Redept, dan zal daaraan redelijke medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van Opdrachtgever.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Redept aan te wijzen bankrekening. Redept accepteert geen contante betalingen.

14.2 Indien Opdrachtgever niet binnen vijftien dagen na factuurdatum heeft betaald, is Redept gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Redept, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

14.3 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens Redept, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en conform Nederlandse wet- en regelgeving is toegestaan. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

14.4 Redept is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Adviesopdracht te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Adviesopdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de Adviesopdracht Redept ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

14.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Redept daartoe aanleiding geeft, is Redept gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Redept te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Redept gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Adviesopdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Redept uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

14.6 In geval van een gezamenlijk gegeven Adviesopdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

15. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

15.1 Geen van de Partijen mag tijdens de uitvoering van de Adviesopdracht of binnen één jaar na beëindiging van de Adviesopdracht personeel van de andere Partij dat betrokken is (geweest) bij de Adviesopdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de andere Partij.

16. Klachten

16.1 Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan Redept kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

16.2 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan de directie van Redept, ook als de klacht mondeling is gedaan, voorzien van een voldoende onderbouwing en details, zodanig dat Redept op een weloverwogen wijze de klacht in behandeling kan nemen.

16.3 Redept zal een binnengekomen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen. Indien Redept de klacht niet binnen 25 werkdagen inhoudelijk op de klacht kan reageren of oplossen, zal Redept Opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

16.4 Indien Opdrachtgever niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, zullen Partijen, respectievelijk zal de meest gerede Partij, een aanvraag voor mediation indienen bij het secretariaat van het NAI volgens het NAI Mediationreglement ten behoeve van de oplossing van elk geschil dat is of mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Adviesopdracht, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn. Leidt die aanvraag niet tot een algehele oplossing van het geschil door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in punt 7(A) van het NAI Mediationreglement, door een arbitraal schikkingsvonnis als bedoeld in punt 8 van dat reglement, of door een combinatie van deze beide, dan wordt het geschil, althans dat gedeelte daarvan dat niet op één van de hiervoor genoemde wijzen is opgelost, uitsluitend beslecht overeenkomstig het NAI Arbitragereglement

16.5 Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover Redept aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het de klacht gegrond acht.

16.6 In geval van een terechte klacht heeft Redept de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Adviesopdracht.

17. Aansprakelijkheid

17.1 Redept is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Adviesopdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Redept van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken Adviesopdracht mag worden vertrouwd.

17.2 Redept is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Redept is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.3 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Redept voor zijn werkzaamheden in het kader van die Adviesopdracht heeft ontvangen.

17.4 Bij Adviesopdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

17.5 De aansprakelijkheid van Redept is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

17.6 Redept is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.7 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

18. Vrijwaring

18.1 Opdrachtgever vrijwaart Redept voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Adviesopdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Redept toerekenbaar is. Indien Redept uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Redept zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Redept, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Redept en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

19. Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Redept is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19.2 De rechter in de vestigingsplaats van Redept is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Redept het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.4 In het geval dat er een verschil van interpretatie ontstaat tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

20. Tuchtrecht

20.1 Redept is gereguleerd door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en houdt zich aan de professionele gedragsregels van de RICS. RICS Regulation is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat RICS leden en/of RICS gereguleerde bedrijven de eisen van de RICS “Rules of Conduct” naleven. Deze bepalen de professionele, ethische en zakelijke normen die worden verwacht van RICS-leden en/of bedrijven. RICS Regulations bewaakt, begeleidt en helpt de leden en bedrijven om te voldoen aan regels, voorschriften en ethische normen. RICS beoordeelt en onderzoekt klachten en kan, waar nodig, disciplinaire maatregelen treffen in gevallen waarin de leden en/of gereguleerde bedrijven niet voldoen aan de normen die van hen verwacht worden. Indien Opdrachtgever van mening is dat Redept de professionele gedragsregels van de RICS niet naleeft, dan kan Opdrachtgever deze klacht voorleggen aan RICS Regulations, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. Nadere informatie over de klachtenprocedure kan worden geraadpleegd via de website https://www.rics.org/regulation/reporting-concerns/raising-concerns-about-a-regulated-member.

21. Slotbepaling

21.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten