Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme is Redept onder meer verplicht (1) de identiteit van de bij de transactie betrokken partijen vast te stellen, (2) de herkomst van de bij de transactie betrokken gelden vast te stellen (indien van toepassing), (3) vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een vennootschap is/zijn en (4) vast te stellen of deze uiteindelijk belanghebbende(n) of (een) bepaalde perso(o)n(en) verbonden met deze uiteindelijk belanghebbende(n) een politiek prominente functie bekleden.

Deze wettelijk verplichting is van toepassing op alle kooptransacties, waarbij zowel onderzoek moet worden gedaan naar de koper als de verkoper. Voor een huurtransactie is Redept verplicht een onderzoek in te stellen naar zowel de huurder als de verhuurder voor transacties waarvan de maandhuur minimaal € 10.000,- per maand bedraagt.

Identiteit vaststellen

Om de ware identiteit vast te stellen, hebben wij van zowel de koper als verkoper, resp. de huurder als verhuurder een aantal gegevens nodig, zoals de officiële naam, gegevens zoals opgenomen in het Handelsregister en adresgegevens. Maar ook of een van de partijen gevestigd is in een risicoland of een land waartegen sancties bestaan. Naast de identiteit van de juridische entiteit moeten wij ook de gegevens vastleggen van de rechtsgeldig vertegenwoordigers van die entiteit.

Informatie over de transactie

Verder moeten wij vaststellen of dit een marktconforme transactie is, of dat dit een ongebruikelijke transactie is. Bijvoorbeeld doordat er een complexe structuur wordt gebruikt of wanneer er geen normale economische rationaal is. Ook moeten wij informeren naar de legitimiteit van de herkomst van de gelden waarmee de transactie of het vastgoed is gefinancierd. Redept is verplicht om melding te maken van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit.

Uiteindelijk belanghebbende

Een uiteindelijk belanghebbende (ook we bekend als UBO: Ultimate Beneficiary Owner) is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de partij of, in voorkomend geval, de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Deze definitie omvat, maar is niet beperkt tot, natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap , via (i) direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang van de vennootschap (recht op uitkering uit het vermogen van de vennootschap, waaronder de winst of de reserves of op overschot na vereffening) , met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder of (ii) andere middelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de voorwaarden voor consolidatie van een jaarrekening, bedoeld in artikel 2:406 juncto 2:24a, 2:24b en 2:24d van het Burgerlijk Wetboek.

Indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de hierboven bedoelde personen is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als hiervoor bedoeld de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening de transactie wordt verricht, dan zal/zullen de natuurlijk(e) persoon/personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel de personenvennootschap (één of meer vennoten, met uitzondering van een commanditaire vennoot) kwalificeren als (‘pseudo’) uiteindelijk belanghebbende(n).

Politiek prominent persoon

Als bij een transactie (een familielid van) een (voormalig) politiek prominent persoon betrokken is, moet hiervan melding worden gemaakt omdat dit geldt als een risico in het kader van de Wwft. Redept zal alsdan verscherpt toezicht houden op de transactie. Een natuurlijk persoon kwalificeert in ieder geval als politiek prominent persoon indien aan hem/haar een of meer van de volgende functies is toevertrouwd:

 • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 • lid van het bestuur van politieke partij;
 • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof, of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
 • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 • lid van het leidinggevende lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of  bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Een kwalificerend familielid van een politiek prominent persoon is:

 • zijn/haar echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon wordt aangemerkt;
 • zijn/haar ouder;
 • zijn/haar kind, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt.

Een persoon die kwalificeert als een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon is een natuurlijk persoon:

 • van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie;
 • die een nauwe zakelijke relatie heeft met een politiek prominent persoon;
 • die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominent persoon.

Onacceptabel risico

Redept zal geen diensten verrichten voor cliënten die een onacceptabel risico vormen in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft). Als er sprake is van onacceptabele risico’s, zal Redept de cliënt niet accepteren dan wel zullen wij waar nodig de bestaande relatie met de cliënt beëindigen. Redept zal in geen geval meewerken aan een strafbaar feit. Enkele voorbeelden van onacceptabele risico’s zijn:

 • Een cliënt (of uiteindelijk belanghebbende, de UBO) die op de EU-sanctielijst , de VN-sanctielijst of de nationale sanctielijst voorkomt;
 • Shellbanks;
 • Rechtspersonen met een ondoorzichtige organisatiestructuur (vooral als met deze structuur beoogd wordt belastingen te ontduiken);
 • Natuurlijke personen van wie en rechtspersonen waarvan het vermoeden bestaat dat ze betrokkenheid hebben bij een criminele organisatie;
 • Cliënten die anoniem wensen te blijven dan wel valse identiteitsgegevens verstrekken;
 • Cliënten die de wettelijk vereiste informatiedocumenten weigeren te verstrekken.

Cliëntenonderzoek

Voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen, te ondertekenen en digitaal te verzenden.

Weigering van medewerking

Indien één van de bij de transactie betrokken partijen geen medewerking wil verlenen aan het onderzoek dat Redept op grond van de wet moet verrichten, is Redept verplicht om hiervan melding te maken bij de Financial Intelligence Unit. Redept zal dat in alle gevallen doen.

Wwft-formulier

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten