Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Data: de door de Gebruiker of Redept in MyLeaseAdmin opgeslagen informatie en bestanden.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van MyLeaseAdmin.

1.3 Incident(en): een gebeurtenis die ertoe leidt dat MyLeaseAdmin niet functioneert overeenkomstig het bedoelde gebruik.

1.4 Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.

1.5 MyLeaseAdmin: de dienst die via internet bij wijze van een “Software as a Service” dienst aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld tegen een vergoeding.

1.6 Partijen: de Gebruiker en Redept.

1.7 Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

1.8 Redept: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redept B.V. te Den Haag.

1.9 Reseller: Redept, die als partij een overeenkomst met de Gebruiker heeft gesloten met betrekking tot het gebruik van MyLeaseAdmin.

1.10 Update(s): een nieuwe release van MyLeaseAdmin, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Algemeen

2.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst betreffende MyLeaseAdmin verleent Redept aan de Gebruiker het niet-exclusieve recht om de MyLeaseAdmin gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken uitsluitend ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Na afloop van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht.

2.2 MyLeaseAdmin heeft onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende functionaliteiten:

  • U kunt u op een gestructureerde wijze gegevens opslaan van objecten die uw organisatie in eigendom heeft;
  • U kunt u op een gestructureerde wijze gegevens opslaan van objecten die uw organisatie huurt;
  • U kunt u op een gestructureerde wijze gegevens opslaan van huurcontracten die uw organisatie heeft afgesloten;
  • U kunt met MyLeaseAdmin instellen dat u op ingestelde tijden per email wordt geinformeerd over relevante events, waaronder huurexpiraties, breakopties, koopopties en dergelijke;
  • U kunt in MyLeaseAdmin relevante documenten opslaan die betrekking hebben op panden, waaronder huurcontracten, opleveringsrapporten, tekeningen en dergelijke.
  • U kunt op elk moment via de interface de Data als gegevensbestand downloaden die u opslaat of verwerkt via MyLeaseAdmin. Documenten kunnen handmatig worden gedownload.

2.3 Om MyLeaseAdmin te kunnen gebruiken, heeft u een account nodig. Redept kan voor u een account aanmaken. U ontvangt vervolgens een uitnodigingsemail. U kunt een eigen uniek wachtwoord aanmaken.

2.4 U mag derden nadrukkelijk geen toegang geven tot uw account of via uw account toegankelijke reservekopieën. Het aantal gebruikers binnen een organisatie is in principe onbeperkt. Elke gebruiker dient een eigen account aan te maken.

2.5 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Redept mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Aan het gebruik van MyLeaseAdmin zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Alle bedingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van MyLeaseAdmin door de Gebruiker.

3.2 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Redept schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3 Indien enig beding in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt, dan blijven de gebruiksvoorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze gebruiksvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze gebruiksvoorwaarden.

3.4 Redept is bevoegd wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Gebruiksregels

4.1 Het is uitsluitend toegestaan om MyLeaseAdmin te gebruiken voor het beoogde doel van MyLeaseAdmin conform de in artikel 2.2 genoemde functionaliteiten.

4.2 De functie voor het opslaan van documenten wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de Gebruiker geen buitenproportioneel gebruik maakt door (a) het opslaan van niet relevante documenten (b) het opslaan van excessief grote bestanden. In voorkomende gevallen heeft Redept de mogelijkheid om de functionaliteit te beperken danwel het recht om aanvullende kosten aan de Gebruiker in rekening te brengen.

4.3 Het is verboden MyLeaseAdmin te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via MyLeaseAdmin van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

4.4 In het bijzonder is het verboden MyLeaseAdmin te gebruiken voor de opslag van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving, of om anderen (anders dan medewerkers van uw eigen organisatie) toegang te geven tot de opgeslagen bestanden.

4.5 Indien Redept constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Redept zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

4.6 Indien naar het oordeel van Redept hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Redept of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Redept gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

4.7 Redept is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Beschikbaarheid en onderhoud

5.1 Redept spant zich in om MyLeaseAdmin beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

5.2 De Data wordt opgeslagen op een externe server. Redept ziet erop toe dat alle normale veiligheidsmaatregelen worden toegepast naar stand van de techniek en zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van een met MyLeaseAdmin vergelijkbare SaaS-applicatie.

5.3 Redept heeft het onderhoud van MyLeaseAdmin bij een externe en terzake deskundige partij belegd.

5.4 Redept onderhoudt MyLeaseAdmin actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Redept dit uitvoeren als het gebruik van MyLeaseAdmin relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

5.5 Er wordt per Gebruiker één beheerder aangewezen die contactpersoon is voor Redept als gaat om ondersteuning.

5.6 Redept levert telefonische ondersteuning bij het gebruik en het beheer van MyLeaseAdmin en eventuele problemen die daarin door de Gebruikers worden ondervonden. Dit gebeurt in eerste instantie door de beheerder via de telefonische helpdesk die bereikbaar is tijdens kantooruren.

5.7 De werkzaamheden in het kader van oplossen van Incidenten zullen zo spoedig mogelijk en naar beste kunnen plaatsvinden. Redept is echter niet gehouden een Incident op te lossen indien het Incident een oorzaak kent die buiten haar macht ligt, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien de software versie van MyLeaseAdmin niet compatible is met de door de Gebruiker gebruikte software en hardware, storingen bij derden etc..

5.8 Redept is niet gehouden kosten te maken die verbonden zijn aan het oplossen van Incidenten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de Gebruiker en andere aan Gebruiker of derden toe te rekenen omstandigheden.

Back-up en dataherstel

6.1 Redept zal zorg dragen voor periodieke back-ups van de met de gegevens opgeslagen via MyLeaseAdmin en bewaart deze op een zorgvuldige wijze teneinde de vertrouwelijkheid, veiligheid en desnoods de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen. De back-up gaat maximaal 6 weken terug, 7 dagen terug en daarna de maandag van elke week terug.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen waarbij de MyLeaseAdmin en/of gegevens niet langer beschikbaar zijn tengevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal Redept zich inspannen zo spoedig mogelijk de dienst voort te zetten.

6.3 Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan, waarbij mogelijk verwerkingen teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, is Redept daarvoor niet aansprakelijk en vrijwaart de Gebruiker Redept voor iedere verdere aansprakelijkheid van derden. Redept zal zich evenwel inspannen om zo spoedig mogelijk de tenietgegane informatie te herstelen.

Updates en nieuwe versies

7.1 MyLeaseAdmin zal van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de MyLeaseAdmin. Hiertoe behoeft Redept geen (schriftelijke) toestemming van Gebruiker.

7.2 Feedback en suggesties van de Gebruiker voor verdere optimalisatie van MyLeaseAdmin zijn welkom, maar uiteindelijk beslist MyLeaseAdmin en/of Redept zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Redept zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

Intellectueel eigendom

8.1 De dienst MyLeaseAdmin, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Redept. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Redept, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

8.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via MyLeaseAdmin is en blijft uw eigendom. Redept heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en geassocieerde dienstverlening, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

8.3 Indien u informatie stuurt naar Redept met betrekking tot MyLeaseAdmin, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u Redept en MyLeaseAdmin een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor MyLeaseAdmin. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

8.4 Redept heeft inzicht in de gegevens die u opslaat en/of verspreidt via MyLeaseAdmin, omdat dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening door Redept.

8.5 Redept zal geen gegevens delen met derden, tenzij zij daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

Geheimhouding

9.1 Redept neemt jegens derden zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens van de Gebruiker, tenzij zij daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel, Redept zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de Gebruiker Redept van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. Redept zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gegevens van de Gebruiker.

9.2 De Gebruiker mag, zonder toestemming van Redept, aan derden geen mededeling doen over de werking van MyLeaseAdmin, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk of digitaal materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op de Gebruiker een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

Verwerking persoonsgegevens

10.1 Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de daaruit voortvloeiende regelgeving, voor zover door de Gebruiker aan Redept worden verstrekt via MyLeaseAdmin. Partijen stellen vast dat de Gebruiker ‘verantwoordelijk’ is en Redept ‘bewerker’ is in de zin van de Wbp.

10.2 Redept verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van de Gebruiker overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Redept committeert zich aan haar Privacyreglement.

10.3 Redept heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

10.4 Redept zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de Gebruiker of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Redept in dat geval gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om de Gebruiker zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.

10.5 Indien Redept van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van de Gebruiker. Zij zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die de Gebruiker redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

10.6 Redept zal gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis stellen van verlies van of onbevoegde toegang tot Persoonsgegevens en de Gebruiker alle noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Gebruiker in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van het verlies of de onbevoegde toegang vast te stellen.

10.7 Redept neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen hebben een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die Redept verwerkt namens en in opdracht van de Gebruiker.

10.8 De Gebruiker is ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens krachtens de overeenkomst de ‘verantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 1 sub d Wbp.

10.9 De Gebruiker gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig de overeenkomst in overeenstemming is met de Wbp.

Duur en afsluiting van de overeenkomst

11.1 Deze overeenkomst gaat in vanaf het overeengekomen tijdstip of bij gebreke daarvan zodra u voor het eerst gebruikt maakt van MyLeaseAdmin en loopt dan tot het einde van het kalenderjaar, met een minimum periode van één jaar, tenzij nadrukkelijk bij overeenkomst een andere periode is overeengekomen.

11.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode van één kalenderjaar. De Gebruiker kan steeds tegen het einde van de in lid 2 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

Tussentijdse beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

12.1 Redept kan de overeenkomst beëindigen indien de Gebruiker (a) twaalf maanden lang niet heeft ingelogd of (b) de Gebruiker de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt, waaronder mede begrepen het gebruik van MyLeaseAdmin conform de Gebruiksregels als bedoeld in artikel 4. Redept zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het account van de Gebruiker gekoppeld is.

12.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

12.3 Redept is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Redept kan worden gevergd.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de Gebruiker dan zijn de vorderingen van Redept op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien Redept de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Redept de aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de ontbinding aan de Gebruiker toerekenbaar is, is Redept gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.

Overmacht

13.1 Redept is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening of risico komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Redept geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Redept niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Redept heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Redept zijn verbintenis had moeten nakomen. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, werkstakingen in het bedrijf van Redept of van derden, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

13.3 Redept kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4 Voorzoveel Redept ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Redept gerechtigd tot de vergoeding.

Vergoeding voor het gebruik van MyLeaseAdmin

14.1 Aan het gebruik van MyLeaseAdmin is een vergoeding per contract per maand verbonden. Als contract wordt aangemerkt (a) elk geregistreerd contract onder een pand of (b) elk geregistreerd eigendomspand.

14.2 De vergoeding dient steeds per kalenderjaar vooraf te worden voldaan op basis van een door Redept te maken inschatting van het verbruik. Na afloop van elk kalenderjaar wordt een nacalculatie gedaan en worden de daadwerkelijke kosten berekend. Indien de Gebruiker meer heeft verbruikt dan ingeschat, dan zal de gebruiker voor het extra verbruik de aanvullende kosten voldoen.

14.3 Indien gedurende een kalenderjaar blijkt dat de Gebruiker substantieel meer zal verbruiken dan vooraf door Redept ingeschat en gefactureerd, dan heeft Redept het recht om op basis van een geactualiseerde inschatting een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

14.4 Indien op verzoek van de Gebruiker Redept additionele werkzaamheden verricht, waaronder doch niet beperkt tot het opvragen van logbestanden, het terugzetten van backups of anderszins, dan geschiedt dit voor rekening van de Gebruiker. Redept heeft het recht de gemaakte kosten tussentijds aan de Gebruiker in rekening te brengen.

14.5 Omdat MyLeaseAdmin direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

14.6 De vergoeding die is verschuldigd volgens overeenkomst is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst verschuldigd, ongeacht of de Gebruiker gebruik maakt van MyLeaseAdmin.

14.7 Redept mag de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen als gevolg van (a) algehele prijsstijgingen en (b) uitbreiding van de functionaliteiten van MyLeaseAdmin.

14.8 Redept zal de wijzigingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via MyLeaseAdmin zodat u daar kennis van kunt nemen.

14.9 Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van MyLeaseAdmin na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

15.1 Betaling door de Gebruiker dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Redept aan te wijzen bankrekening.

15.2 Indien de Gebruiker niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is Redept gerechtigd, nadat hij de Gebruiker ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Redept, vanaf de vervaldag de Gebruiker de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

15.3 Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens Redept, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Redept echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Gebruiker worden verhaald. De Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

15.4 Redept is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of deze gebruiksvoorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de overeenkomst Redept ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen.

15.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Gebruiker naar het oordeel van Redept daartoe aanleiding geeft, is Redept gerechtigd van de Gebruiker te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Redept te bepalen vorm. Indien de Gebruiker nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Redept gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Gebruiker aan Redept uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

Klachten

16.1 Een klacht dient binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan Redept kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

16.2 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan de directie van Redept, ook als de klacht mondeling is gedaan, voorzien van een voldoende onderbouwing en details, zodanig dat Redept op een weloverwogen wijze de klacht in behandeling kan nemen.

16.3 Redept zal een binnengekomen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen. Indien Redept de klacht niet binnen 25 werkdagen inhoudelijk op de klacht kan reageren of oplossen, zal Redept de Gebruiker hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

16.4 Een klacht schort de betalingsverplichting van Gebruiker niet op, tenzij en voor zover Redept aan Gebruiker te kennen heeft gegeven dat het de klacht gegrond acht.

16.5 In geval van een terechte klacht heeft Redept de keuze om de verschuldigde vergoeding aan te passen of om de tekortkoming kosteloos te herstellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.

Aansprakelijkheid

17.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Redept beperkt tot het bedrag dat de Gebruiker heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

17.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Gebruiker de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Redept meldt.

17.3 In geval van overmacht is Redept nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Gebruiker ontstane schade.

17.4 Redept is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde gegevens, ongeacht of de gegevens door de Gebruiker of door Redept zijn ingevoerd in MyLeaseAdmin.

17.5 De aansprakelijkheid van Redept is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

17.6 Redept is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hieronder valt nadrukkelijk ook schade als gevolg van het niet of niet tijdig functioneren van MyLeaseAdmin, waaronder het versturen, ontvangen, opvolgen en/of verwerken van door MyLeaseAdmin te versturen notificaties per email.

Vrijwaring

18.1 De Gebruiker vrijwaart Redept voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Redept toerekenbaar is. Indien Redept uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Redept zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Redept, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Redept en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Redept is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19.2 De rechter in de vestigingsplaats van Redept is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Redept het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.4 In het geval dat er een verschil van interpretatie ontstaat tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

Tuchtrecht

20.1 Redept is gereguleerd door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en houdt zich aan de professionele gedragsregels van de RICS. RICS Regulation is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat RICS leden en/of RICS gereguleerde bedrijven de eisen van de RICS “Rules of Conduct” naleven. Deze bepalen de professionele, ethische en zakelijke normen die worden verwacht van RICS-leden en/of bedrijven. RICS Regulation bewaakt, begeleidt en helpt de leden en bedrijven om te voldoen aan regels, voorschriften en ethische normen. RICS beoordeelt en onderzoekt klachten en kan, waar nodig, disciplinaire maatregelen treffen in gevallen waarin de leden en/of gereguleerde bedrijven niet voldoen aan de normen die van hen verwacht worden. Indien de Gebruiker van mening is dat Redept de professionele gedragsregels van de RICS niet naleeft, dan kan de Gebruiker deze klacht voorleggen aan RICS Regulations, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. Nadere informatie over de klachtenprocedure kan worden geraadpleegd via de website www.rics.org/complaints.

Overige bepalingen

21.1 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is daaraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via MyLeaseAdmin wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. De mededeling per email wordt geacht te zijn ontvangen door Redept indien de Gebruiker hiervan een ontvangsbevestiging heeft ontvangen.

21.2 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Redept wordt geacht juist te zijn, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

21.3 Redept is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

21.4 De Gebruiker stemt erin toe dat Redept en/of MyLeaseAdmin de naam en logo van de Gebruiker gebruikt in persberichten of productbrochures of anderszins om daarin te vermelden dat de Gebruiker een afnemer is van MyLeaseAdmin.

21.5 Met de totstandkoming van de overeenkomst gaat de Gebruiker akkoord met het ontvangen van algemene communicatie, nieuwsbrieven en andere marketing uitingen van Redept (automatische opt- in) op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Indien de Gebruiker bovenstaande communicatie niet wenst te ontvangen kan dit te allen tijde worden doorgegeven aan Redept.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten